top of page

Hoewel ik oorspronkelijk ben opgeleid als fotograaf speelt fotografie zelden een rol in mijn dagelijkse werk als verhalenmaker. Fotografie gebruik ik wel voor mijn autonome uitingen, waarin ik mij geïnspireerd door magisch-realisme en cinematografie voornamelijk - maar niet uitsluitend - beweeg tussen bijna donker en duisternis. 

Although initially trained as a photographer, photography rarely plays a role in my daily work as a story creator. I use photography for my autonomous expressions, in which, inspired by magical realism and cinematography, I mainly - but not exclusively - move between almost darkness and darkness.

64x37.200.LR.strand.jpg
lightanddarklogo.png
Lightanddark

Serie in ontwikkeling/In progress

lightanddarklogo.png

De dunne lijn tussen zonsondergang en nacht heeft mij altijd al gefascineerd. Voorbij het `gouden uur’ wordt het voor mij pas interessant.  In deze serie onderzoek ik de drie fases na zonsondergang: de `civil dusk’ waarbij men zich nog zonder artificieel licht kan bewegen, de ‘nautical dusk’ waarbij de eerste sterren verschijnen en de straatverlichting aangaat en tot slot de ‘astronomical dusk’ waarin de duisternis domineert en er slechts nog een glimp te zien is van het daglicht. 

The thin line between sunset and night has always fascinated me. Beyond the 'golden hour', things only get interesting for me. In this series, I investigate the three phases after sunset: the 'civil dusk, where people can still move without artificial light; the 'nautical dusk, where the first stars appear and the street lights turn on; and finally, the 'astronomical dusk' in which the darkness dominates and only a glimpse of daylight remains.

Nautical dusk: beach

Teken-Over-HvB-1600x2244.jpg
logo kunstuitleen.png

Sneak Peek: Expositie Teken Over

 

De eerste twee werken van de `Nautical Dusk’ waren te zien tijdens de groeps-expositie van het Huis van Betekenis in de galerie van de Kunstuitleen Utrecht van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 december 2023.  

The first two works of the 'Nautical twilight' where shown during the Huis van Betekenis group exhibition in the Kunstuitleen Utrecht gallery from Saturday, 9 to Saturday, 16 December 2023.

Online shop / 'Between light and the dark'.

In de shop verkoop ik foto’s uit de serie ‘Between light and the dark’. Er zijn ongenummerde en ongesigneerde Hahnemule art prints prints die je zelf kan (laten) inlijsten en een zeer beperkt aantal ingelijste, genummerde en gesigneerde prints oplage (inclusief certificaat).

 

I sell photos from the series 'Between Light and the Dark' in the shop. There are unnumbered and unsigned Hahnemule art prints that you can frame yourself and a limited number of framed, numbered and signed edition prints (including certificates of authenticity).

polder-print.jpg
strand-print.jpg
lightanddarklogo.png
duisternis_LR_banner.jpg

Darkness/Enlightenment

Expo event 'Ameliswaardig'

Duisternis heeft ons altijd angst aangejaagd. Het is een metafoor voor gevaar. Voor bijgeloof. Voor een moment in tijd dat we als mensheid waren overgeleverd aan de natuur. Niet voor niets noemen we de grote menselijke vooruitgang 'verlichting'. In het kader van de verbreding van de A27 - met betrekking tot Amelisweerd - probeer ik met het tweeluik zonder vooroordeel vraagtekens te zetten bij die verlichting. 

Darkness has always terrified us. It's a metaphor for danger, for superstition. For a moment in time, we were at the mercy of nature. It is not without reason that we call human progress 'enlightenment'. In the context of the widening of the A27 - with regard to Amelisweerd - I try to question the Enlightenment without prejudice.

amneliswaardig_duisternis.jpg
amneliswaardig_verlichting.jpg

Diptych: print on canvas 60 x 60 cm hung on a background of printed sails measuring 85cm x 119cm

WhatsApp Image 2023-11-10 at 17.19.10.jpeg
Ameliswaardig
ameliswaardig_logo.jpg

Op 11 november 2023 organiseerde het Huis van Betekenis in en rond Landhuis Oud Amelisweerd een dag vol kunst en cultuur over de relatie tussen mens en natuur. Tijdens deze dag werd aandacht besteed aan de discussie rondom Amelisweerd: waarom moest een deel van het bos wijken voor de A27? Wie nam deze beslissing? Wat vonden de boeren ervan? En de weggebruikers? Wat vond jij ervan? Met een open blik werden alle perspectieven van het verhaal onderzocht en werd geprobeerd het verhaal te ontwarren. 

On November 11, 2023, the Huis van Betekenis hosted an art and culture day at Landhuis Oud Amelisweerd exploring the human-nature relationship. Discussions delved into why the A27 required part of the forest, who decided, the farmers' and road users' opinions, and encouraged personal reflections. With an open mind, diverse perspectives were explored to unravel the story.

Serie/In progress

Not welcome here

Working title

Ik ben gefascineerd door de complexe relatie tussen mens en natuur in Nederland. Er is hier nauwelijks nog ongerepte natuur, bijna al het landschap is door mensen aangelegd. Het opduiken van wolven in `onze natuur' roept ook vragen op. Wiens terrein wordt eigenlijk betreden: komen zij ons domein binnen of hebben zij in feite alle recht om daar te zijn en begeven wij als mensen ons op hun terrein. 

  

Deze beelden tonen dieren die onwennig onze wereld binnentreden. Dit inspireert mij voor de verdere route van deze serie. 

I am fascinated by the Netherlands' complex relationship between people and nature. There is hardly any untouched nature here; almost all the landscape has been created by humans. The appearance of wolves in 'Our Nature' also raises questions. Whose territory is actually being trespassed on: are they entering our domain, or do they, in fact, have every right to be there, and we as people are infringing on their territory.

These images show animals that enter our world uncomfortably. This inspires me for the further route of this series.

lisbon.jpg

Lisbon 2023

Terwijl ik de neiging heb om juist de duisternis op te zoeken, werd ik afgelopen zomer in Portugal juist gegrepen door het felle zonlicht waardoor mijn foto’s bijna veranderden in graphic novels met uitsluitend strakke outlines. 

While I tend to seek out darkness, last summer in Portugal, I was captivated by the bright sunlight, which almost turned my photos into graphic novels with only tight outlines.

Serie/In progress

‘Let them eat cake'

Geïnspireerd door de beruchte uitspraak van Marie-Antoinette, "Qu'ils mangent de la brioche" - "Let them eat cake", en de oppervlakkige schijnrealiteit van sociale media, werk ik aan een door AI gegenereerde wereld die herinnert aan een eigentijdse variant van de decadente samenleving van koningin Marie-Antoinette en koning Lodewijk XIV.

De vermeende uitspraak 'Qu'ils mangent de la brioche' maakte koningin Marie-Antoinette nog impopulairder bij het Franse volk dan ze al was. Het verhaal gaat dat ze, toen er geen brood meer was voor het volk, suggereerde dat het volk 'dan maar taart moest eten'. Dit toonde haar gebrek aan begrip voor armoede en bevestigde de decadentie van het Franse hof; een gebaar van minachting naar haar volk.

Mijn gebruik van AI in deze serie weerspiegelt deze situatie. Het creëren van beelden met behulp van AI voelt voor mij als maker aan als een gebrek aan begrip voor de vele beeldmakers die mogelijk het einde van hun creatieve werk tegemoet gaan door de opkomst van deze controversiële technologie.

De serie zal bestaan ​​uit een tsunami van beelden van op het eerste gezicht realistische, maar niet-bestaande situaties, die doen denken aan de beelden waarmee we dagelijks via sociale media worden overspoeld. Deze beelden zullen dienen als een kritische reflectie op de schijnrealiteit die sociale media vaak presenteren, en tegelijkertijd als een waarschuwing voor de mogelijke impact van AI op de creatieve industrie.

 

Inspired by Marie-Antoinette's infamous statement 'Qu'ils mangent de la brioche' - "Let them eat cake," and the superficial illusion of social media, I am working on an AI-generated reality reminiscent of a contemporary version of the decadent world of Queen Marie-Antoinette and King Louis XIV.

The alleged statement 'Qu'ils mangent de la brioche' made Queen Marie-Antoinette even more unpopular with the French people than she already was. The story goes that when there was no bread for the people, she suggested that the people 'should eat cake instead.' This demonstrated her lack of understanding of poverty and confirmed the decadence of the French court; a gesture of contempt towards her people.

Through the use of AI, I am reflecting on this situation. Creating images with AI feels to me as a creator like a lack of understanding for the many image-makers who may be facing the end of their creative work due to the advent of this controversial technology.

The series will consist of numerous images, at first glance realistic but non-existent situations, reminiscent of the images that inundate us daily through social media.

  • Instagram
  • Instagram
letthemeatcake_visual.jpg
bottom of page